Известно е, че първата бележка, която свидетелства за авторство, е изискана в Щатите в началото на 19-ти век. От 1909 г. датира символът на авторското право: кръг с главна латинска буква C в средата © Този вид право дава на създателите на оригинални произведения изключителни права над онова, което са създали, като правата обичайно са в сила за ограничен период от време.

Има едно интересно четиво, озаглавено Закон за авторското право и сродните му права. В България законът е приет едва в началото на 90-те години.  Последните промени в него от август т.г. осигуряват още по-голяма закрила върху правата на артистите изпълнители – за музикални произведения с текст и музикално-драматични произведения.

Когато става дума за интелектуална собственост, добре е да сме запознати как се защитава тя. Снимки, дизайн, романи, музикални произведения – всички те са нечия интелектуална собственост. Разбира се, където е замесен закон, не може да се мине без консултация с юристи. Но все пак, ето накратко някои интересни факти.

Защита на интелектуалната собственост 

От 1970 г. и България е член на Световната организация за защита на интелектуалната собственост WIPO.

Интелектуалната собственост включва творения на ума:

wipo-logo

 • Литературни произведения
 • Художествени творби
 • Изображения
 • Дизайни
 • Софтуер
 • Уеб съдържание, и др.

Отделните типове интелектуална собственост се защитават по три различни начина:

1. Авторско право 

Отнася се изцяло до защита на творческата работа, която обичайно срещаме под формата на:

 • Писмено произведение, вкл. съдържание на уебсайт, романи, статии
 • Компютърен софтуер
 • Снимки и илюстрации
 • Телевизия, филми, аудио записи
 • Драматични и художествени произведения и представления

Под защитата на закона за авторското право попада и създаденото в областта на графичния дизайн.

2. Търговски марки 

 • Марката защитава нещо, чието предназначение е да идентифицира произхода на даден продукт или услуга.
 • Марката описва, без да е това, което се описва с нея.

Пример за търговски знак е логото, но може да бъде и мелодия (напр. Windows имат мелодия, която се чува, след като се пусне компютърът, докато системата зарежда).

3. Патенти 

Отнасят се предимно до изобретения, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Изобретението да е ново
 • Да не бъде просто модификация
 • Да е физически предмет, с физическа употреба (нова теория не може да се патентова)

Продуктовият дизайн например се защитава от патентното право.

Обхват на авторското право 

copyright-rСмисълът на авторското право е да възпре други хора от това да ползват нещо, което вие сте създали, ако нямат позволението ви. Това ви дава също и възможност да поискате заплащане от тях:

Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид.

Според Закона за авторското право (Чл. 3., ал.1-3), обекти на защита са:

 1. Литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 2. Музикални произведения;
 3. Сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 4. Филми и други аудио-визуални произведения;
 5. Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 6. Реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 7. Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 8. Одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 9. Графично оформление на печатно издание;
 10. Кадастрални карти и държавни топографски карти.

(2) Обект на авторското право са също:

 1. Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 2. Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 3. Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Какво не включва авторското право 

Закон за авторското право, чл. 4:

no_ideaНе са обект на авторското право:

 1. Нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
 2. Идеи и концепции;
 3. Фолклорни творби;
 4. Новини, факти, сведения и данни.

Малко пояснения за нещата, които са извън обхвата на авторското право:

 • Идеите 

Сюжетът на един роман например не може да бъде защитен, но могат да се защитят думите, с които е разказан, след като романът бъде написан.

 • Чистите факти 

Нямаме право над фактите, но ако напишем история, в която ги цитираме, думите, с които сме описвали, са обект на авторско право.

 • Всичко, което не е „обективирано“

Казва се, че за да има основание да получи защита, творбата трябва да бъде оригинална и да има веществена форма на изражение. Или, както е формулирано в Закона за авторското право, чл. 3. (1):

„Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.“

Ако нещото не може да бъде видяно или чуто, не може да се защити. Трябва да сте го написали в бележника си, да сте го нарисували на лист или дъска, да сте го запазили на харддиска си, да сте го запечатали във филм или аудио файл, да сте го разпечатали на хартия и пр. Един хореограф не може да има авторско право над танца, който носи в главата си; движенията първо трябва да се предадат под някаква форма, на хартия или като филм.

 • Кратките неща

Не може да има авторско право върху заглавия, имена и други подобни, тъй като те не изискват особено ниво на креативност. Търговски послания като „Най-доброто предстои“ могат да бъдат запазена марка, но не и обект на авторско право.

Кога творбата се превръща в обект на авторско право? 

copyright-stamp2Авторското право влиза в сила незабавно: от момента, в който запазим творението си под някаква „обективна форма“ : файл, видео, филм, думи на хартия, рисунка и пр. Може да напишете нещо и върху салфетка, то автоматично става обект на защита.

Достатъчно е творбата да е оригинална и да отговаря на изискванията за творческо произведение. Ако е така, тя е защитена от момента на своето създаване. Не е нужно да бъде специално регистрирана. Дори не е задължително да носи символа за обект на авторско право: ©

Времетраене на авторското право 

Обичайно срокът е 70 години.

Общо правило

Чл. 27. (1) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и 70 години след неговата смърт.

Защита на авторското право 

Няма органи, които да следят и да санкционират при нарушаване на авторското право или да помагат при възникване на спорове. Авторското право означава просто, че всеки, който използва ваша оригинална творба без позволението ви, може да бъде преследван по съдебен път.

По закон, чл. 15 (1):

Авторът има право:

 1. Да иска признаване на неговото авторство върху произведението;

Преминаването през съдебен процес, за доказване на авторското право, може да струва цяло състояние. По-добре да не се стига до там. Ако заявите готовност да преминете през това, самата заплаха за предприемане на реални действия често пъти ще бъде достатъчна за нарушителите.

Освен представянето на творбата в „обективна форма“, какво друго ни е нужно?

1. Предупредителен знак

Трябва ни предупредителен знак, който да поставим върху своята творба, така че да предупреждава предварително, че имаме авторско право и че ще преследваме със силата на закона всеки, който би се опитал да наруши това право.

Обикновено за такъв знак се използва Copyright символът. Той не е нищо повече от предупреждение, но може да бъде много ефективен. Ето защо е добре винаги да присъства до авторските материали.

Обичайният формат, в който се изписва знакът:

Copyright-dpeeva

Думата Copyright или „Всички права запазени“; до нея знакът за авторско право ©, последван от вашето име като носител на авторското право и накрая датата, на която е възникнало авторското право (произведението е запазено като файл, записано е, заснето е във филм и т.н.).

2. Неоспоримо доказателство

Трябва ни някакво неоспоримо доказателство, че ние сме създали творбата в съответната „обективна форма“ на точно определена дата.

Ползване на авторски произведения 

Разрешението за ползване на авторско произведение се дава от самия автор:

Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.

(2) За използване по смисъла на ал.1 се смятат действия като:

 1. Възпроизвеждането на произведението;
 2. Разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
 3. Публичното представяне или изпълнение на произведението;
 4. Излъчването на произведението по безжичен път;
 5. Предаването и препредаването на произведението по кабел;
 6. Публичното показване на проиведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
 7. Превеждането на произведението на друг език;
 8. Преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, произведено от него произведение;
 9. Реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
 10. Предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
 11. Вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т.1.

(3) Използване по ал.2, т.3 до т.8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

Регистриране на авторско право: неоспоримите доказателства 

Как да докажем, че ние сме създателите на дадено произведение, преди друг да го е копирал? Нужен ни е един вид „печат с дата“.

Има редица стратегии за доказване на датата, на която ваша творба е станала обект на авторско право:

 • Бедняшкото авторство 

package-to-meДълго време се е вярвало, че е достатъчно да опаковате своя ръкопис, музика, текст, софтуер, фотография, илюстрация, филм или каквото сте създали и да го пратите по пощата до самите себе си. Този метод, известен като Poor man’s copyright, може и все още да работи. Ако пощенската услуга включва и архив на доставките, още по-добре.

Когато пакетът пристигне при вас, не трябва да го отваряте, а да го приберете някъде, в случай, че възникне в бъдеще спор върху авторството. Печатът с датата от пощата е поставен от независима страна, а вътре в пакета се съдържа копие на вашето произведение, което очевидно е съществувало на датата от печата. Само че не е много сигурно, дали в съда това ще се приеме за неоспоримо доказателство.

 • Някой “честен” човек също има екземпляр 

Можете официално да предоставите копие от своята творба на някой, чиято дума би имала тежест в съда (напр. юрист, банков служител) с надеждата, че думата му наистина би натежала достатъчно. Разбира се, той трябва да е съгласен да свидетелства.

 • Онлайн регистър 

Има множество независими търговски организации, които предлагат регистриране на авторски творби онлайн, срещу малка такса. Някои от тях дори не ви искат копие на творбата – просто се регистрирате и си плащате. От подобно нещо едва ли има особена полза, освен за собствено успокоение.

 • Национални регистри за авторско право 

В повечето държави няма държавни или псевдодържавни органи, които да регистрират обектите на авторско право. Изключение са Щатите с техния U.S. Copyright Office, който обаче не функционира от 3 дни насам:

“not available due to the federal government shutdown effective 12:01 am, Tuesday, October 1, 2013”

Великобритания разполага с Intellectual Property Office, който също не функционира като регистър, въпреки че самият сайт е доста информативен.

 • Публикуваните романи 

kindle-logoСериозните издатели обикновено се грижат за авторското право, от името на самите автори. Това е част от надценката, която се слага на изданията. Ако ползвате обаче услуги като KINDLE или AMAZON, сами сте си издатели и друг няма интерес да ви помага да си подсигурите правата. Всичко си зависи от вас.

 • ISBN 

Абревиатурата ISBN означава International Standard Book Number, т.е. международен стандартизиран номер на книга. Това е официална, международно призната форма за регистрация, използвана от издателите, продавачите на книги и библиотеките, за да могат да поръчват заглавия, да ги подреждат в списъци и да упражняват стоков контрол. По същество, това не е нищо повече от номер на стоката, просто формалност. Той не ви дава никаква форма на законова защита или защита на авторството.

Кои творби си заслужава да защитаваме 

Ако имате бизнес сайт, следва да си пазите авторските права над него. Но каква част от другите ви произведения са подложени на риск? Един от критериите да предприемете сериозни стъпки към защита на авторството е като прецените дали дадената творба може да оправдае разходите по евентуален съдебен процес. Ако наистина си заслужава да се стигне до съд, трябва да сме се подсигурили с „обективна форма“ на творбата и нужните предупредителни знаци за авторство. Но обичайно вашите клиенти са тези, които трябва да се тревожат за авторството на онова, което създавате за тях. А то е преходно.

При софтуерните разработчици нещата стоят по-различно. Един софтуерен продукт представлява огромна инвестиция във време и пари. Тук става наложителна консултацията с адвокат по авторско и търговско право.

За компютърните програми и бази данни в чл. 14 от Закона за авторското право се казва следното:

Чл. 14. Ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя.

Изпращане на предупредително писмо 

Ако някой нарушава авторските ви права, например копирал е ваш сайт, като е ползвал същата цветова схема, същото съдържание и пр., макар и на различен домейн, може да му пратите официално писмо. В него заявявате, че е нарушено авторското ви право. Цитирате източника на нарушението и изисквате незабавното му преустановяване, под заплаха от предприемане на последващи действия. Нарушителят ще вземе под внимание предупреждението ви, особено ако стойността на онова, което защитавате, не си заслужава риска. Ако обаче си заслужава риска, значи печалбата от творбата ви трябва да е достатъчно голяма, за да оправдае разходите ви по делото.

Какво трябва да има в предупредителното писмо:

 • Подпис от притежателя на авторското право или негов пълномощник.
 • Ваша информация за контакт.
 • Идентификация на творбата, за която е извършено нарушение.
 • Идентификация на материала, с който е извършено нарушението.
 • Заявление, че оплакването ви е „добросъвестно“.
 • Заявление, че „под заплаха от лъжесвидетелстване, информацията, предоставена в съобщението ви, е коректна“.
 • Заявление, че като притежател на авторското право, имате право да предприемете последващи действия.

DMCAСлед като съобщението ви бъде получено от интернет доставчика (ISP), той следва незабавно да премахне материалите, които нарушават правото ви. Според DMCA (Digital Millennium Copyright Act), интернет доставчикът не носи отговорност за предаването на информация, която може да е в нарушение на авторско право, поради което след получаване на съобщението, той следва да премахне материалите от уеб сайтовете на потребителите, които се оказват в нарушение на това право. Пример за такова съобщение писмо (‘takedown letter’) може да намерите в статията на Carolyn E. Wright, How to Send a DMCA Takedown Notice.

В резюме:

 • Авторското право възниква незабавно.
 • Обектът на авторско право не е нужно да се регистрира или да носи знака за Copyright.
 • Няма органи, които да следят за спазване на авторското право.
 • Защитата на авторското право означава просто, че може да си потърсите правата по съдебен път.
 • Нарушителите на авторското право обикновено преустановяват нарушението, ако бъдат заплашени със съд.
 • Знакът за авторско право не е нищо повече от предупреждение.

 

Ресурси:

Comments are closed.

Post Navigation

Read previous post:
featured-motivation-goal1
Мотивация и поставяне на цели

Втора седмица на януари. Логично, всеки е помислил какво иска от новата година. Сигурно си е намислил някакви неща още...

Close